نمرات درس گرافیک کامپیوتری یک واحد عملی

3 دی 1394

نمرات درس آزمایشگاه گرافیک کاردانی نرم افزار       1 واحد عملی

 

 

نمره ....شمارهدانشجویی

14..... 100148

15...... 100212

19...... 1003036

20 .....1003040

18 .....1003030

19 .....1003027

15 ......100170

20 ....100210

15 ....100134

15 ....100144

15 ....100198

15 ....1003017

16 ....1003028

-9- ....100149

18 ....100159

17 ....1003047

18 ....1003041

15 ....100181

16 ....100127

17 ....100140

18 ...100157

18 ....1003002

-7- .....100121

20 ....300149

18 ....100137

14 ....1003035

15 ....100132

20 ....100199

مهلت اعتراض تا روز یکشنبه 6 دی ماه94

 

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم