نمرات درس مبانی اینترنت یک واحد عملی

3 دی 1394

نمرات درس مبانی اینترنت کاردانی نرم افزار       1 واحد عملی

 نمرات براساس:حضور در کلاس+ فعالیت کلاسی+آزمون عملی+پروژه وتحقیق

شماره دانشجویی            نمره 

100148                         16

1003119                       9.5

100135                         15

1003094                       18

1003087                       18

1003013                       17

1003098                       17

1003056                       18

1003075                       -6-

1003076                       19

1003057                       17

1003024                       16

1003036                      17

100305                       8.5

1003074                      -9-

111271                       8.5

1003116                      15

1003063                      -7-

1003011                      15

1003110                      20

1003108                      17

1003088                      18

1003079                     -9-

1003082                      18

100144                       17

1003116                      16

1003078                      17

1003028                      16

1003095                      14

1003092                      -7-

100159                        19

1003047                       16

45073                          8

1003048                        8

1003112                        20

1003086                        17

1003115                        16

003118                          16

1003010                        16

121057                          17

100155                          14

1003085                         7

1003061                         16

1003106                         16

1003100                         16

1003051                         20

1003101                          18

1003091                           15

1003107                           8

1003105                          20

1003104                          17

1003081                           18

1003102                           18

1003114                           19

101082                             5

100137                             18

1003083                            16

100157                             18

1003103                           16

1003035                          16

1003090                          20

1003014                          19

100136                           17

 

مهلت اعتراض تا سه روز.......

         

نمرات درس گرافیک کامپیوتری یک واحد عملی

3 دی 1394

نمرات درس آزمایشگاه گرافیک کاردانی نرم افزار       1 واحد عملی

 

 

نمره ....شمارهدانشجویی

14..... 100148

15...... 100212

19...... 1003036

20 .....1003040

18 .....1003030

19 .....1003027

15 ......100170

20 ....100210

15 ....100134

15 ....100144

15 ....100198

15 ....1003017

16 ....1003028

-9- ....100149

18 ....100159

17 ....1003047

18 ....1003041

15 ....100181

16 ....100127

17 ....100140

18 ...100157

18 ....1003002

-7- .....100121

20 ....300149

18 ....100137

14 ....1003035

15 ....100132

20 ....100199

مهلت اعتراض تا روز یکشنبه 6 دی ماه94

 

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم